Ledelse og bestyrelse

Billedskoleleder:
Else Egsgaard Mail: else@herningbilledskole.dk Mobil: 21 44 27 14

  • Anna Støttrup (forkvinde)
  • Anne Midtgaard
  • Belinda Hornshøj (sekretær)
  • Bente Kjær Jørgensen
  • Britta Haugstrup
  • Kirsten Toft Bang
  • Linda Stenholt Jensen

Vedtægter for Herning Billedskole


Vedtaget på generalforsamlingen 5. maj 2004

§1 Navn og status
Herning Billedskole har hjemsted i Herning Kommune.

§ 2 Formål
Billedskolens formål er gennem undervisnings- og udstillingsvirksomhed
• at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for børn, unge og voksne, som har interesse for og lyst til at arbejde med billeder
• at give eleverne mulighed for at udvikle og anvende et billedsprog
• at støtte det lokale miljø omkring skabende billedarbejde
• at samarbejde med og være supplement til folkeskolernes billedkunstundervisning og institutionernes billedarbejde.

§ 3 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. En formand samt 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen. I lige år vælges en formand samt 2 medlemmer. I ulige år vælges 2 medlemmer. 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne. Valgene sker for en periode af 2 år. Der vælges 2 suppleanter. En 1. suppleant og en 2. suppleant. Valgene sker for en periode af 1 år.

§ 4 Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen har det økonomiske og administrative ansvar for Herning Billedskole. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, dog kan 2 medlemmer af bestyrelsen forlange bestyrelsen indkaldt. Indkaldelse skal ske således, at mødet afholdes senest 14 dage efter fremsættelse af kravet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Der føres beslutningsreferat ved bestyrelsesmøder. Bestyrelsen ansætter Billedskolens daglige leder. Løn- og ansættelsesforhold for lederen godkendes af Herning Kommune.

§ 5 Skolens leder og den daglige drift
Herning Billedskoles leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af skolens virksomhed. Ansættelse af undervisere og andet personale skal godkendes af bestyrelsen. Skolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen.

§ 6 Økonomi, budget og regnskab
Herning Billedskoles virksomhed drives på basis af brugerbetaling og tilskud fra Herning Kommune. Regnskabsåret følger kalenderåret. Den valgte revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret, foretager ”en udvidet gennemgang af regnskabet”. Bestyrelsen fremlægger årsregnskabet, indeværende års budget samt budget for det kommende år til godkendelse på den årlige generalforsamling. Del godkendte driftsregnskab og budget sendes til Herning Kommune.

§ 7 Tegningsregler
Herning Billedskole tegnes af den daglige leder og bestyrelsesformanden i forening.

§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er Herning Billedskoles øverste myndighed inden for de af lovgivningen til enhver tid fastsatte grænser. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved opslag i skolens lokaler Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle i kredsen omkring Herning Billedskole (forældre til børneelever, myndige elever, personale og personligt interesserede i Herning Billedskole). For at være personligt interesseret kræves der, at pågældende betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent for passive elever. Ved passive elever forstås personer, der ønsker at støtte skolen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag opslås i skolens lokaler senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden, et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 5 af skolens myndige elever eller 5 forældre til skolens elever fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling Ændringer af vedtægterne skal ske med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægterne godkendes af Herning Kommune

§ 11 Ophør
Beslutning om ophør af Herning Billedskole kan kun træffes ved at 2/3 af de stemmeberettigede tiltræder det på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages varsel. Ophøret godkendes herefter af Herning Kommune. Ved opløsning af Herning Billedskole overgår dens aktiver til kulturelle formål i Herning Kommune efter den sidste generalforsamlings beslutning herom. Formålet skal godkendes af Herning Kommune.

Kreativitet for alle